NIEUWE STALSYSTEMEN VOOR DE CIRCULAIRE LANDBOUW

Dit jaarlijkse symposium voor agrarisch ondernemers en hun stakeholders heeft tot doel te rapporteren over beste landbouwkundige praktijken voor de kringlooplandbouw.

NEDERLAND KOPLOPER IN DE KRINGLOOPLANDBOUW  

Jaarlijks symposium voor agrarisch ondernemers en hun stakeholders

Beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw in ontwikkeling 

Kringlooplandbouw is een landbouw zonder emissies, die gebruik maakt van grond – en hulpstoffen uit de circulaire economie. Nieuwe stalsystemen dragen daar zeer aan bij.

Vanwege de stikstofcrisis wordt fors geïnvesteerd in nieuwe stalsystemen, waaruit geen ammoniak meer ontsnapt. De afgevangen stikstof levert een uitstekende meststof voor kringloopprecisiebemesting.

PROGRAMMA

10.00    Openingswoord: Het belang van nieuwe stalsystemen voor de circulaire landbouw in Noord-Brabant
Door Elies Lemkes-Straver, Gedeputeerde voor  landbouw, voedsel en natuur in de provincie Noord-Brabant

10.15  WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR NIEUWE STALSYSTEMEN
Door P.Galama WUR

10.45  MESTVERWERKING en NIEUWE STALSYSTEMEN
Door J.Roefs, NCM www.mestverwaarding.nl

10.15 Publiek Private Samenwerking voor een integrale aanpak van emissies
Door R. van Noort, ZLTO

11.30 PITCHES van aanbieders van NIEUWE STALSYSTEMEN
w.o. Lely Sphere, www.lely.com/nl/sphere/

11.45 PRECISIEBEMESTING MET MESTSTOFFEN  UIT NIEUWE STALSYSTEMEN
Door Herre Bartlema, NCOK
4 Juistheden – bemesting met meststoffen uit nieuwe stalsystemen, zie www.renure.nl

12.00 DE ROL VAN HET ONDERWIJS IN DE BEVORDERING VAN DE CIRCULAIRE LANDBOUW met speciale aandacht voor stallenbouw en circulaire precisiebemesting
Door Toine Hattink, HAS Hogeschool

12.30 Discussie

12.30 -14.00 Sluiting en informeel samenzijn tijdens lunch

Deelname gratis, aanmelden kan via een mail naar: blc@precisiebemester.nl

Neem voor meer informatie contact op met Herre Bartlema va 0651596092 of kijk op www.brabantbemestbeter.nl